Ние сме бъдещето

Асоциация "Младежка инициатива за гражданско общество"

Мисия на неправителствената организация

Да представлява интересите на младите хора и техните нужди, тяхното развитие и участие в социалните и икономически процеси както у нас, така и в Европа. Да осигурява ефективен диалог чрез сътрудничеството със заинтересовани страни и институции и да взема активно участие в определянето на младежката политика.

Цели на организацията

1) Защита на социалните интереси на младите хора.  
2) Гражданско образование и насърчаване участието на младите хора в обществения живот  
3) Борба с насилието, дискриминацията и неравнопоставеността  
4) Работа за изграждане и запазване на общокултурните ценности у младите хора.  
5) Предотвратяване и облекчаване на човешките страдания, без разлика по отношение националност, раса, пол, религия, сексуална ориентация или политически възгледи.  
6) Създаване на предпоставки за бъдеща личностна, социална и професионална реализация на младия човек.  
7) Закрила здравето и живота на хората.  
8) Борба срещу агресивността и противообществените прояви на младите хора.  
9) Изграждане на екологична и здравна култура  
10) Европейска и световна интеграция  
11) Младежки граждански инициативи  
12) Международно сътрудничество по линията на младежкия културен обмен

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info